بخار خروجی توربین توسط سیستم لوله کشی به المانهای کندانسور هدایت می شود . سیستم (لوله خروجی توربین) به سه انشعاب تقسیم شده و این انشعابات دارای والو پروانه ای می باشند وهر انشعاب به دو قسمت و به دو طرف سقف (یک ردیف) منشعب شده اند ،هر ردیف دارای 5 فن و 30 المان کندانسور می باشد (هر سلول دارای یک فن و 6 المان می باشد) یعنی هر بلوک شامل 180 المان و 30 فن می باشد!
المانهای کندانسور از نوع سقفی هستند و در ارتفاع 25 متری روی پایه نصب شده اند. لوله ی پخش بخار المانها به بالای سقف متصل شده به طریقی که 80% المانها پارالل فلو (جریان بخار و کندانس هم جهت هستند) و بقیه به طور کندانسور کانتر فلو (دفلکماتور) (جریان بخار و کندانس هم جهت نیستند) عمل می کنند. هر المان دارای 204 لوله بیضی شکل و فین دار در قسمت خارجی می باشد که به طور موازی با هم قرار گرفته اند.
آب کندانس پس از جمع شدن توسط لوله ای در اثر نیروی وزنش به تانک کندانس Condensate) (Tank وارد می شود.
گازهای غیر قابل کندانس به وسیله اژکتورهایی که به بالا ترین نقطه دفلکماتور مرتبط شده اند کشیده می شود. قسمت (واحد) خلا سازی شامل یک اژکتور راه انداز یک مرحله ای است که توسط بخار کمکی تغذیه می شود و 100×2 % اژکتور بهره برداری دو مرحله ای که توسط بخار اصلی (Live Steam) منبسط شده تغذیه می شود. هوای خنک کن لازم توسط فن هایی که در پایین ترین قسمت سقف نصب شده تامین می شود ،فن ها توسط موتورهای الکتریکی دو سرعته می چرخند ، که توسط جعبه دنده سرعتشان کاهش می یابد.
هر فن و محرک آن (موتور) در مقابل لرزش غیر مجاز و فشار روغن غیر کافی جعبه دنده ، به طور مداوم کنترل می شود.
در پایین ترین نقطه لوله بخار خروجی ، لوله ی درین است و کندانس ذخیره شده همراه با کندانس Flash Box در یک تانک kDrain Collecting Tan جمع می شود و از آنجا به وسیله پمپهایی به تانک کندانس اصلی جمع میشود. سپس پمپهای کندانس اصلی ، آب کندانس را از آنجا به تانک آب تغذیه (W.F) هدایت می کند.
قبل از رسیدن آب به تانک تغذیه ، آب کندانس از تصفیه خانه بین راه (Polishing Plant) و Air Ajector کندانسور و Gland Steam کندانسور عبور می کند.
قسمتی از آب کندانس به تانک کندانس برگشت داده می شود، حتی به منظور مطمئن شدن از اینکه کندانسور ها (Air Ajector کندانسور و Gland Steam کندانسور ) به قدر کافی خنک شوند (تقطیر بخار گلند و بخار اژکتور به خوبی انجام شود).

مشخصات جوی:
ارتفاع: 1050 متر بالا تر از سطح دریا
فشار اتمسفر: 895 میلی بار
درجه حرارت محیط:4/43 -28 درجه سانتی گراد
سرعت باد: حداکثر 40 متر بر ثانیه (h/km 144)

مشخصات طراحی :
دبی بخار خروجی توربین: h/ kg360980
فشار بخار خروجی توربین:atm 273/0
آنتالپی بخار خروجی توربین: gk/kcal 9/609
مقدار درین های جمع شده تا کندانسور: h/kg 45696
آنتالپی درین های جمع شده: kg/ kcal 6/97
بار حرارتی خالص: h/ kcal 6^10×6/198
درجه حرارت خشک محیط: 28 درجه سانتی گراد
سرعت باد: حداکثر 5 متر بر ثانیه


مصارف (مشخصات مصرف کننده های سیستم):
موتورهای محرک فن ها: V380 ، Hz50 ، Kw2600
پمپ جمع کننده درین: V380 ، Hz50 ، Kw13
اژکتور راه انداز: ata18 ، c230 ، h/kg 4500
اژکتور بهره برداری: ata21 ، c490 ، h/kg 510